MFC โชว์ศักยภาพ! นำทัพจับมือ ‘กสจ.’ รับหน้าที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) นำโดย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ นำทัพร่วมงาน ‘พิธีมอบสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการการกองทุน’ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ “กสจ.” โดย วรรณรัตน์ ศรีสุขใส ประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 13 หลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศจึงได้รับความไว้วางใจให้เดินหน้าที่ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีรอบสัญญาใหม่อีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2567