IRPC ลงนาม MOU พัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

HoonSmart.com>>ไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 7 องค์กร  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “ต้นแบบ” การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB) พัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น โดย IRPC คิดค้นวิจัยพัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษเพื่อใช้ในการกรองและกักเก็บน้ำใต้ดินแก้ปัญหาน้ำแล้ง

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB) ระหว่าง 7 องค์กร โดย คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พระเทพปริยัติเมธี                         รองศาสตราจารย์ ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ คุณบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดร.ภูนท สลัดทุกข์  ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ (ICW) คุณชาตรี ศรีวิชาฐานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และ คุณภวินทร์ จันทาภากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาชินี เทค จำกัด ร่วมลงนาม และ คุณรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวที่มาวัตถุประสงค์

การลงนามในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “ต้นแบบ” การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB) และการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยใช้วิธีการเติมน้ำลงดินด้วยระบบถัง (SGR) รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายระบบการแลกเปลี่ยน เชื่อมต่อ และบันทึกข้อมูล เพื่อการบริหารท้องถิ่นอัจฉริยะ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดจากระบบ SGB/SGR มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น โดย IRPC คิดค้นวิจัยพัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษสำหรับกรวยน้ำขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการกรองและกักเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้ง ทำให้มีน้ำสำรองใช้งานตลอดเวลา แก้ปัญหาน้ำท่วม ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น แก้ปัญหาน้ำเค็ม โดยผลักน้ำเค็มซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดให้อยู่ด้านล่าง อีกทั้งยังช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น ถือเป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ