BGRIM ครองอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 5 ปีซ้อน

HoonSmart.com>> “บี.กริม เพาเวอร์” ครองอันดับหุ้นยั่งยืน 5 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) กล่าวว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประกาศเป็นรายชื่่อหุ้นยั่่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกสำหรับนักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตอบสนองแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนอย่างยั่งยืน (Responsible Investment) นั้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืน หรือ หุ้นยั่งยืนในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ประจำปี 2565 โดยได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นอกจากนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กรและหน่วยงานด้านความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายองค์กร ประกอบด้วย การได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB จาก MSCI ESG Rating รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี พร้อมขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593