ACE โรงไฟฟ้าชีวมวลรายแรกของไทย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI 

HoonSmart.com>>แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน นับเป็นธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าชีวมวลรายแรกที่ได้รับการคัดเลือกติดอันดับหุ้นยั่งยืน สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ACE ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มทรัพยากร จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยเป็นการสมัครเข้าร่วมรับการประเมินครั้งแรกของ ACE ซึ่งปีนี้มีบริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนทั้งสิ้น 170 บริษัท โดย ACE เป็น 1 ใน 26 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นครั้งแรก

“ACE นับเป็น บจ. ที่มีธุรกิจหลักด้านการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลรายแรกที่ได้รับการคัดเลือกติดอันดับหุ้นยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นช่วยสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ACE ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) และปรัชญาธุรกิจที่ว่า “ทำของเสียไม่ให้เสียของ” สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือ ขยะมูลฝอย มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กัน ทั้งนี้คาดจะส่งผลดีต่อหุ้น ACE เพราะการติดอันดับหุ้นยั่งยืนถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนควบคู่กับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน” นายธนะชัย กล่าว

ACE เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่สอดรับตามเมกะเทรนด์ของโลกจะช่วยให้ผลประกอบการเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว สอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็น “ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก” อย่างแท้จริง

อนึ่ง รายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ คัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 4 ระดับ ได้แก่ การกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี