ITD คว้าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์รามาฯ ศรีอยุธยา 1,520 ลบ.

HoonSmart.com>> “อิตาเลียนไทย” ลงนามสัญญาก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา” มูลค่า 1,520 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 670 วัน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2565 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา โดยงานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบประกอบอาคาร
และงานภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสูง 8 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคารและอาคารสูง 29 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มูลค่างาน 1,520 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 670 วัน