KTC รับโล่องค์กรดีเด่นการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์

นายพันธ์เทพ ชนะศึก  ผู้บริหารแผนกควบคุมและป้องกันการทุจริต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่เชิดชูองค์กรดีเด่นการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยเคทีซีเป็นหนึ่งใน 30 องค์กรต้นแบบที่สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมในโครงการฯ ของสกมช. การมอบโล่ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในงานแถลงข่าวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น