18 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล SET Awards 2022 ประกาศผล 28 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัดงาน SET Awards 2022 เผยรายชื่อ 18 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 84 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Business Excellence 63 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence แสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน ควบคู่การให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน พร้อมเป็นองค์กรต้นแบบในภาคตลาดทุน พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล 28 ต.ค.นี้

ภากร ปีตธวัชชัย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2022 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล คือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนที่โดดเด่น และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุกิจและความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” สำหรับ SET Awards ปีนี้มีผู้บริหารสูงสุด 18 ท่านเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 84 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิงในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 63 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2022 กล่าวว่า ปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเน้นให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Asset Management Company Award – ESG ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ซึ่งมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน และเพิ่มรางวัล Commended Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีความก้าวหน้าในการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัล Best REIT Performance Award ซึ่งจะมอบให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อให้การมอบรางวัลครอบคลุมผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนมากขึ้น

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2022 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายศรพล ตุลยะเสถียร และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 8 รางวัลได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 2) Best Company Performance Awards 3) Best REIT Performance Award 4) Deal of the Year Awards 5) Best Investor Relations Awards 6) Best Innovative Company Awards 7) Best Securities Company Awards 8) Best Asset Management Company Award และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 4 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended Sustainability Awards 3) Commended Sustainability Awards และ 4) Rising Star Sustainability Awards ที่สำคัญยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ Facebook & Youtube: SET Thailand ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/setawards