“พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 170 ล้านหุ้น เข้า SET

HoonSmart.com>> “พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช” ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต. เสนอขาย IPO 170 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) นำเงินขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หวังสร้างการเติบโตยั่งยืน ตั้ง “ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เสกสรรค์ ธโนปจัย

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ PQS เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

PQS จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือ คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรม , หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม

“จุดเด่นของบริษัท คือ ผู้บริหารและทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ประกอบกับ PQS มีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 2 แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และอีกแห่งตั้งอยู่ที่ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ทำให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจให้เติบโต โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน” นายเสกสรรค์ กล่าว

สมยศ ชาญจึงถาวร , รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (ปี 2562 -2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 65.75 ล้านบาท 82.09 ล้านบาท และ 313.82 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายได้รวม 1,255.70 ล้านบาท 1,282.05 ล้านบาท และ 2,254.03 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายแป้งมันสำปะหลัง เป็นสัดส่วนรายได้หลัก สัดส่วนมากกว่า 95% ของรายได้รวม

งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2565) บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,267.35 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.59% แบ่งเป็นรายได้จากการขายในธุรกิจแป้งมันสำปะหลังสัดส่วน 96.63% ซึ่งเป็นรายได้จากการขายจากต่างประเทศสัดส่วน 71.68% และ กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.32% ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ 2.05% สะท้อนถึงการเติบโตที่มีอย่างต่อเนื่อง สำหรับกำไรสุทธิ 181.94 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.45% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท