ก.ล.ต.เฮียริ่งออกหลักเกณฑ์ “รวบรวม-จำหน่าย-จัดสรรทรัพย์สิน” REIT

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ) มาตรา 52 กำหนดว่าเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลงให้ทรัสตีทำหน้าที่ต่อไปในการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน ยกเว้นกรณีที่ทรัสต์สิ้นสุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชำระบัญชี หรือล้มละลาย ให้ผู้ชำระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณี เป็นผู้รวบรวม จำหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิ้นแทน โดยมาตรา 53 ของ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ได้ให้อำนาจ ก.ล.ต. ในการออกประกาศกำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติในการรวบรวม จำหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น

สำนักงาก.ล.ต.จึงมีแนวคิดที่จะออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ซึ่งได้บังคับใช้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ REIT มีแนวทางในการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติและไม่เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยในการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT ทรัสตีจะมีหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวม ตรวจนับ และจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระหนี้สิน แบ่งและจัดส่งเงินหรือทรัพย์สินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งการวางทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อทรัสตีได้มีการจัดส่งเงินหรือทรัพย์สินและสำเนาเอกสารที่แสดงถึงจำนวนเงินหรือทรัพย์สินต่อหน่วยที่จะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และจัดส่งสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทรัสตี รวมทั้งมีการวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=837 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail kanapart@sec.or.th หรือ pornkamola@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565