เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021”

HoonSmart.com>> เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัล

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลโดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน นางวิลาสินี พุทธิการันต์ Directors of SCB Tech X Co., LTD. ในฐานะกรรมการด้านการบริการ นางสาวชินตา ศรีจินตอังกูร Country Lead บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เข้าร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ Gaysorn Urban Resort

สาระ ล่ำซำ

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมา การจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างรอบด้านของโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 341 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือ ในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการ แบ่งออกเป็น

รางวัลเกียรติยศสูงสุด

“The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” จากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมสุงสุดในปี 2021  ได้แก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ”

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
“Customer Centric Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่
“Creativity Award”
มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ได้แก่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลขนาดกลาง
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์
“Commitment to Success Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการ ได้แก่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

โรงพยาบาลขนาดกลาง
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
“Collaboration Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้แก่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชล
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ
“Caring Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้าในการรอออกจากโรงพยาบาล ในวันกลับบ้าน ได้แก่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

โรงพยาบาลขนาดกลาง
อันดับ 1 – Gold Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
อันดับ 2 – Silver Award ได้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์
อันดับ 3 – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อสารมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

“การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ผ่านการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ทุกแห่งทั่วประเทศ ในการให้บริการ การดูแลทางด้านการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการตอบโจทย์ความต้องการที่ดีและเป็นเลิศที่สุดให้กับลูกค้าของเราทั้งคู่แบบ Outside-in ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทุก Journey ได้เป็นอย่างดี โดยผลลัพธ์ได้ถูกสะท้อนจากผลสำรวจ (Survey) ที่มาจากประสบการณ์การใช้จริงของลูกค้า (User Experience) ผมขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณโรงพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ที่ร่วมก้าวไปด้วยกันในการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน” นายสาระ กล่าว