WORLD พร้อมกลับมาเทรด mai โชว์กำไรต่อเนื่อง ล็อกหุ้นห้ามขาย 1 ปี

HoonSmart.com>>เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมกลับเข้ามาเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai อีกครั้ง หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ และแก้ไขเหตุเพิกถอนตามเกณฑ์ โชว์ผลงานกำไรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 62 -6 เดือนแรกปี 65 ฟากผู้ถือหุ้นใหญ่ “จิรศักดิ์ จิยะจันทน์” พร้อมล็อกหุ้น ห้ามขาย 1 ปี

นาย จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) เปิดเผยว่า  บริษัทฯได้ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64 และทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งการรับพิจารณาคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 2/2565  มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องในส่วนของบริษัทใหญ่ 13.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมรายได้อื่น) ในส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 12.43 ล้านบาท

ในไตรมาสนี้บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 68.6 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งที่รับรู้รายได้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยรับรู้ตามวิธี Cost-to-Cost Method จำนวน 34.85 ล้านบาท และมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดโครงการเดอะซิตี้ หาดใหญ่ 1 จำนวน 30.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พบว่ารายได้ลดลงจำนวน 1,144.96 ล้านบาท คิดเป็น  94.35% โดยในปี 2562 – 2563 เป็นช่วงที่บริษัทเน้นการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดกำไรในอนาคต จึงส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64 มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกเนื่องจากในไตรมาส 2 มีการรับเงินจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) และสำหรับไตรมาส 2/2565 มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกจากการรับเงินจากการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดำรงสถาะเป็นบริษัทจดทะเบียนก่อนขอพ้นเหตุเพิกถอนโดยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.รวมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) นำหุ้นและหลักทรัพย์จำนวนรวมกัน 55% ของทุนชำระแล้วออกขายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายได้ 25% ของหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ปัจจุบัน นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์  ถือหุ้นอยู่จำนวน 4,013 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 55% โดยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 ถึง 6 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรต่อเนื่องติดต่อกัน โดยมีกำไรสุทธิ 25.27 ล้านบาท 27.68 ล้านบาท 37.34 ล้านบาท และ 23.15 ล้านบาท ตามลำดับ