IRPC ปันผลกลางปี 4 สต./หุ้น ผลตอบแทน 1.24% XD 4 ต.ค.

HoonSmart.com>>บอร์ด’ไออาร์พีซี’ใจดี ไฟเขียวแจกเงินปันผลกลางปีนี้ 4 สต./หุ้น  คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.24% ขึ้นเครื่องหมาย  XD 4 ต.ค.

บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.04 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 5 ต.ค. และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 ต.ค.กำหนดจ่ายเงินวันที่ 19 ต.ค.2565 โดยจ่ายเงินจาก กำไรสะสม ทั้งนี้คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 1.24% เทียบกับราคาหุ้นที่ 3.22 บาท