ITNS นับ 1 ไฟลิ่ง เล็งขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai ปีนี้

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม” ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารครบวงจร  จ่อขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์-ทุนหมุนเวียนเสริมแกร่ง คาดเข้าเทรด mai ปีนี้

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม  ( ITNS )  เปิดเผยว่า สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ ITNS  เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับ ITNS  ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 31.82% ของหุ้นทั้งหมดหลังเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ITNS เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 ประเภทดังนี้ (1) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (2) ธุรกิจให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ (3) ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมมูลค่าเท่ากับ 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ  21.25 ล้านบาท 28.83 ล้านบาท 32.59 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลำดับ

อัตรากำไรสุทธิ 7.52%  , 7.68%  , 8.78%  และ 12.63% ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถควบคุมต้นทุนขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการติดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 72.64 – 77.74% ของรายได้รวม , รายได้ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย  18.44 – 24.91% และ รายได้ให้เช่าอุปกรณ์  1.30 – 8.01%

สมชาย อ่วมกระทุ่ม

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITNS  กล่าวว่า  แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ในครั้งนี้  เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเป็นบริษัทชั้นนำให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ด้วยสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับประเทศ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงต่อไป” นายสมชาย กล่าวในที่สุด