บล.หยวนต้า สนับสนุนโครงการ “CUSAR Mini Hackathon”ส่งเสริมนิสิตพัฒนาเกษตรกรรม

บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “CUSAR Mini Hackathon” ของนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พินันท์ สมทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคุณอุบล สาธิตะกร ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 13 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยโครงการ CUSAR Mini Hackathon  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาฝึกฝนพัฒนาความสามารถทำการเกษตรแนวใหม่ เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อประโยชน์ในการยกระดับเกษตรกรรมและการพัฒนาประเทศ