ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินมูลค่า 2,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ พญ. ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับมอบ