“อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง”เก็บหุ้น BYD คิดเป็น 23.6313%

HoonSmart.com>>บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง ได้หุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) ่จำนวน 23.6313% หลังได้มาจะถือหุ้น 23.6313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา (แบบ 246-2) หุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) โดย บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 23.6313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 23.6313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ