ALT ชี้ซื้อหุ้น “สปอทเวิร์คซ์” 25% แตกไลน์บริการด้านซอฟต์แวร์

“เอแอลที เทเลคอม” ขยายไลน์ธุรกิจ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แตกไลน์ธุรกิจ ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ข้อมูล Big Data มั่นใจช่วยต่อยอดธุรกิจ สร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SWT) ซึ่ง SWT ประกอบธุรกิจให้บริการด้านซอฟแวร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จำนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท ซึ่งถือเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ส่งผลทำให้ SWT มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของ ALT

“บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสปอทเวิร์คซ์ ซึ่งเป็นการขยายไลน์ธุรกิจเพื่อให้ ALT มีบริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง SWT เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์จัดการข้อมูลจำนวนมาก หรือ Big Data Analytics และผู้ให้บริการครบวงจรด้านการตลาดบนเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานโครงการ BTS Wi-Fi และโครงการอื่นๆ ในมือที่บริษัทมีอยู่เพื่อต่อยอดการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสุดสูงแก่ผู้รับบริการ” นางปรีญาภรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมใหม่ๆ พร้อมพัฒนาธุรกิจเดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดธุรกิจ โดยเร่งเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ในโครงข่ายที่ได้ลงทุนไปแล้ว ด้วยการขยายฐานลูกค้าใหม่สู่ตลาดในต่างประเทศ และต่อยอดการใช้ประโยชน์ในโครงข่ายที่บริษัทฯมีอยู่ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับมุ่งมั่นสร้างพันธมิตรธุรกิจเพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ ที่แตกต่างเพิ่มเติม นอกเหนือจากแหล่งรายได้แบบเดิม

อ่านประกอบ

ALT ร่วมหุ้น 25% บริษัทซอฟท์แวร์