BFIT เปลี่ยนชื่อใหม่ “ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969” ตัวย่อหุ้น SCAP

HoonSmart.com>> “บง.ศรีสวัสดิ์” (BFIT) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969” เคาะชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ “SCAP” มีผล 15 ก.ย.นี้ หลังคืนไลเซ่นส์ประกอบธุรกิจเงินทุนให้ธปท.

นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ (BFIT) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ บริษัทได้ทำการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย และได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น ‘บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)’ และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม BFIT เป็น ‘SCAP’ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีผลในกระดานซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป

ขณะที่การดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท จะประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่จากผู้จัดจำหน่าย และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ที่มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน ซึ่งธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในระดับสูงตามดีมานด์ สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ