ตลาดหลักทรัพย์ LiVEx รับหุ้น AWS22 เข้าเทรด 9 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> “แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส” ผู้ให้บริการ Digital Technology และระบบ On-Cloud Digital Platform พร้อมเข้าซื้อขายเป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange: LiVEx) 9 ก.ย.นี้ มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 480 ล้านบาท ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “AWS22”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า LiVEx เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการรายเล็กอย่าง SMEs และ Startups ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จึงได้ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการเติบโต ขณะเดียวกันยังส่งเสริมศักยภาพ SMEs และ Startups ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่าน LiVE Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเสริมฐานความรู้ในการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ โดย บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมผ่าน LiVE Platform และจะเป็นหลักทรัพย์แรกที่เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx ในวันที่ 9 ก.ย.2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AWS22” เพื่อให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือได้สำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และฐานะการเงินในระดับที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน (VC) กิจการเงินร่วมลงทุน (PE) ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เป็นต้น

AWS22 และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจออกแบบพัฒนา Digital Technology ทางด้าน IT Solution และให้บริการระบบ On-Cloud Digital Platform ครบวงจร โดยมีสินค้าและบริการ 2 ประเภทได้แก่ 1) ธุรกิจระบบบริหารจัดการตั๋วและ IT Solution เช่น ระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร ระบบ Balance Blockchain Web-Application ระบบ E-Commerce เป็นต้น 2) ธุรกิจระบบเติมเงินและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น ระบบเติมเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ระบบบริหารจัดการและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการ SMEs ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ AWS22 มีทุนชำระแล้ว 120 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 40 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 1–2 และ 5 กันยายน 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 80 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 480 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส (AWS22) เปิดเผยว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้าน Digital Technology และการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจในการต่อยอดการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการพัฒนาระบบ Blockchain as a service และ Ticketing on Blockchain ลงทุนโครงการขยายการจำหน่ายตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ AWS22 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ถือหุ้น 35.23% นายดลชัย เลิศไพศาล ถือหุ้น 12.76% และนายกอบเดช นามประกาย ถือหุ้น 8.29%