“กรุงไทย”ผนึก “InterOpera” พัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มซื้อขาย “คาร์บอนเครดิต”ระหว่างประเทศ

รวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย และ Mr. Michael Chin, Chief Executive Officer InterOpera, Singapore ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ BIS-UNFCCC Project Genesis 2.0 (Carbon Credits & Green Bonds) เพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ โดยธนาคารกรุงไทยและ InterOpera ได้รับการคัดเลือกจาก BIS ให้เป็นหนึ่งในสองความร่วมมือระดับโลก นอกเหนือจาก Goldman Sachs และ Digital Asset ที่มีเป้าหมายในการลดต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งพัฒนาสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในระดับสากล และเพิ่มช่องทางการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้กับการค้าไทย และสร้างสมดุลให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการลดมลพิษอย่างโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ และสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน