EXIM BANK แต่งตั้ง กมลวรรณ รามเดชะ เป็นผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

HoonSmart.com>> ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวกมลวรรณ รามเดชะ เป็นผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ดูแลการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

กมลวรรณ รามเดชะ

นางสาวกมลวรรณ จบการศึกษาปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอร์ริค สหราชอาณาจักร และปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2538 เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม ในปี 2558 และ 2560 ตามลำดับ