TEGH ต้อนรับปลัดเกษตรฯ-ทีมเกษตร 25 จังหวัดภาคกลาง เยี่ยมชมการพัฒนา BCG

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TEGH และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ TEGH ที่สามารถพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศ ภายใต้โมเดล Bio-Circular-Green Economy หรือการผสมผสานของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในการผลิต Sustainable material และพร้อมสำหรับการเติบโตสู่ตลาดโลก เมื่อเร็วๆนี้