บลจ.กรุงศรี รับมอบรางวัล Best Absolute Return Strategy 2022

สุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เข้ารับรางวัล Best Absolute Return Strategy 2022 จาก Siddiq Bazarwala CEO นิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK) ที่งานรับรางวัล ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ โดยการมอบรางวัลพิจารณาจากการใช้เทคนิคการลงทุนที่หลากหลายของบริษัทและแนวทางที่รอบคอบในการบริหารการลงทุน ตลอดจนคุณภาพของบุคคลากร