SCB กำชับพนง.บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

“ธนาคารไทยพาณิชย์” กำชับพนักงานให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) น้อมรับผิดหลังพนักงานบังคับลูกค้าทำประกันบริษัทที่จัดไว้

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยเรื่องการบังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 นั้น และ ธปท.ได้แจ้งให้ธนาคารดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการให้บริการ

จากเหตการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วและนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักในการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ขอน้อมรับความผิดที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเข้มงวดในปีที่ผ่านมาโดยมีการสื่อสารและให้ความรู้พนักงานด้าน Market Conduct อย่างทั่วถึง เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการทางการเงินในอนาคต