KKP จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.75 บาท ขึ้น XD 7 ก.ย.

HoonSmart.com>>ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 7 ก.ย.65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย.65

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.75 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 8 ก.ย. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 7 ก.ย. 2565 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย. 2565