“ศิริเพ็ญ รามนุช”เข้าถือหุ้น MAX สัดส่วน 23.3455%

HoonSmart.com>>”ศิริเพ็ญ รามนุช”เก็บหุ้น MAX 23.3455% หลังการได้มาถือหุ้น 23.3455% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX)โดย นางสาว ศิริเพ็ญ รามนุช ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 23.3455% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 23.3455% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ