บลจ.กรุงศรี ขายหุ้น PSL 0.1584% คงเหลือถือหุ้น 4.9852%

HoonSmart.com>>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำหน่ายหุ้น PSL คิดเป็น 0.1584% หลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9852% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1584% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9852% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ