“สาธิต วิทยากร” ขายเกลี้ยงหุ้น BH สัดส่วน 8.3935%

HoonSmart.com>>นายสาธิต วิทยากร แจ้งขายหุ้น BH 8.3935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หลังขายแล้วไม่ปรากฏการถือหุ้น BH อีกเลย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ได้รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) โดย นายสาธิต วิทยากร ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.3935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ