แบงก์ชาติ ปรับกรุงไทย-ไทยพาณิชย์ บังคับลูกค้าทำประกันอัคคีภัย

ธปท. สั่งปรับธนาคารกรุงไทย 3.54 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ 3.21 ล้านบาท เหตุบังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัย สำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทเดียว ลูกค้าไม่มีสิทธิเลือก

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากจากร้องเรียนของประชาชนและจากการสุ่มตรวจสอบของ ธปท. พบว่า สาขาของธนาคาร กรุงไทย (KTB) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัย สำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเลือกทำประกันภัยกับบริษัทอื่นตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ การบังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงถือเป็นการไม่ปฏิบัติ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับธนาคารกรุงไทย จำนวน 3.54 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ 3.21 ล้านบาท โดยหลังจากที่ ธปท. ได้แจ้งผล การสุ่มตรวจสอบดังกล่าว ทั้งสองธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการให้บริการแล้ว

ทั้งนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินในเรื่องการบริหารจัดการด้านการ ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่ เหมาะสมและตรงกับความต้องการ

ธปท.จึงกำชับให้สถาบันการเงินยกระดับการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว และจะสุ่มตรวจสอบธุรกรรมและระบบการบริหารจัดการของสถาบันการเงินในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการของสถาบันการเงิน (จำนวนเรื่องร้องเรียน การกล่าวโทษ และการเปรียบเทียบปรับ) ผ่านเว็บไซต์ ธปท. และเว็บไซต์สถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในระยะต่อไป