รมว.คลัง ตั้ง “วิพุธ อ่องสกุล” กก.ผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดก.ล.ต.

รมว.คลัง แต่งตั้ง “วิพุธ อ่องสกุล” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดสำนักงาน ก.ล.ต. แทน “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” ขอลาออก มีผล 24 ก.ย.เป็นต้นไป

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามแต่งตั้งนายวิพุธ อ่องสกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวิพุธ อ่องสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ จาก Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนายวิพุธดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ นายวิพุธเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาโครงการที่สำคัญ เช่น การพัฒนาความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business และการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร เป็นต้น