ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ออก-เสนอขายหลักทรัพย์ของ SME

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามผู้ลงทุนกลาง และเอื้อต่อการระดมทุนของภาคเอกชนมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเรียกว่า นิยามผู้ลงทุนกลาง* สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุน ที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่กิจการที่ต้องการเงินทุนมีโอกาสเข้าถึงช่องทางระดมทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น

ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ SME ให้สอดคล้องกับนิยามผู้ลงทุนตามประกาศดังกล่าว รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนในวงแคบสำหรับ SME หรือ PP-SME** เพื่อให้เอื้อต่อการระดมทุนของภาคเอกชนมากขึ้น โดยเปิดให้บริษัทจำกัดที่มีขนาดเกินกว่า SME ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม SME (เช่น บริษัทที่มีรายได้เกินกว่า 300 ล้านบาท สำหรับธุรกิจภาคการค้าและการบริการ) สามารถระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัดได้ตามหลักเกณฑ์ PP-SME ในกรอบวงเงินระดมทุนที่ขยายเพิ่มขึ้น และยังคงอยู่ภายใต้หลักการด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม เช่น กิจการต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=824 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565