SNC จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.65 บาท/หุ้น ขึ้น XD 18 ส.ค.

HoonSmart.com>>บอร์ด”เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์”(SNC) มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 18 ส.ค. 65 และจ่ายปันผล 2 ก.ย. 65

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.65 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 19 ส.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 18 ส.ค. 2565 กำหนดวันที่จ่ายปันผล 2 ก.ย. 2565