BAY แจง “กรุงศรีฟินโนเวต” ลงทุน Zipmex ไม่กระทบผลดำเนินงาน

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงศรี (BAY) ชี้แจงว่า Zipmex เป็น 1 ในสตาร์ทอัพที่บริษัทย่อย”กรุงศรีฟินโนเวต”ได้เข้าร่วมลงทุน เพื่อเป็นการศึกษาเทคโนโลยีเมื่อก.ย.64 โดยเข้าถือหุ้น Zipmex ในสัดส่วน 1% เป็นเงิน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของกรุงศรีฟินโนเวต จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Zipmex ธนาคารไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคาร

ธนาคารกรุงศรี (BAY) แจ้งว่า สืบเนื่องจากกรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) (Zipmex) มีการประกาศระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องด้วยสภาวะความผันผวนของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่ฝากคริปโทเคอร์เรนซีผ่านบัญชี Z Wallet และโดยที่บริษัทย่อยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีการเข้าลงทุนใน Zipmex นั้น

ธนาคารขอชี้แจงว่า บริษัท กรุงศรีฟินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในธุรกิจที่หลากหลาย โดย Zipmex เป็น 1 ในสตาร์ทอัพที่กรุงศรีฟินโนเวตได้เข้าร่วมลงทุน เพื่อเป็นการศึกษาเทคโนโลยีเมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเข้าถือหุ้น Zipmex ในสัดส่วน 1% เป็นเงินจำนวน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของกรุงศรีฟินโนเวต

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนใน Zipmex ของกรุงศรีฟินโนเวตเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คิดเป็น 0.0028%

ธนาคารขอเรียนว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Zipmex ดังกล่าว ธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคาร เนื่องจากมูลค่าการลงทุนใน Zipmex ของกรุงศรีฟินโนเวตเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคารแล้ว ไม่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารและกรุงศรีฟินโนเวตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป