COTTO กำไร Q2/65 หด 6% ต้นทุนพลังงาน-ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น

HoonSmart.com>>”เอสซีจี เซรามิกส์” (COTTO) กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ไตรมาส 2/65 ที่ 166.65 ล้านบาท ลดลง 5.91% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 177.13 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.03 บาท เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน จากราคาต้นทุนพลังงานสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วย ด้านรายได้จากการขาย 3,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการสินค้าสูงกว่าปีก่อน

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) แจ้งว่า กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ไตรมาส 2/65 ที่ 166.65 ล้านบาท ลดลง 5.91% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 177.13 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.03 บาท เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยไตรมาสที 2/65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการสินค้าสูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายกระเบืองเซรามิกทั้งในประเทศและส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

โดยกำไรลดลง ุ6% และ EBITDA เท่ากับ 371 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนการผลิตทีสูงขึ้น

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 2/65 เท่ากับ 1 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยปัจจุบันดอกเบี้ยจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สําหรับผลการดําเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 6,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายกระเบื้องเซรามิกทั้งในประเทศและส่งออก โดยในครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ที่ 39.7 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าที่เพิมขึน และราคาขายเฉลียกระเบื้อง เซรามิก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทมีกําไรเท่ากับ 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และ
EBITDA เท่ากับ 790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน