บอร์ดก.ล.ต.บี้ Zipmex เปิดซื้อขาย ฝาก-ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ (Zipmex) เปิดซื้อขายตาม Trading rules และฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใน 3 วัน เพื่อเพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สิน  และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้า

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติสั่งการให้บริษัทซิปเม็กซ์ (Zipmex) เปิดให้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading rules) ของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดให้ลูกค้าสามารถฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้าในการซื้อขาย หรือฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในระหว่างนี้ ให้บริษัทพิจารณาการรับลูกค้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อนและความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บอร์ดก.ล.ต.มีคำสั่งหลังจาก Zipmex ยังไม่ได้เปิดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทรวมทั้งยังไม่เปิดให้ลูกค้าฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลในTrade Wallet ได้ครบทุกเหรียญ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน