KTAM คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 65 ประเภทกองทุนอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงไทย” รับรางวัล “กองทุน KT-PROPERTY” คว้ากองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน จาก Money & Banking Awards 2022

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) เข้ารับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภทกองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (Property and Infrastructure Fund) จากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) โดยมีนายวีระ วุฒิคงศิริกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จากงาน Money & Banking Awards 2022 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROOERTY) เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

เกณฑ์การตัดสินรางวัลประเภทนี้จะพิจารณาจากกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ 3 ปัจจัยในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลตอบแทนรวม, ความผันผวนของราคารายวัน, ขนาดของกองทุน และผลงานโดยเฉลี่ยของบริษัทจัดการกองทุน ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด

นักลงทุนที่สนใจกองทุน KT-PROPERTY สามารถติดต่อข้อข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ ธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน