MAJOR ขายหุ้น “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” 20% รับทรัพย์ 122 ลบ.

HoonSmart.com>>”เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป”(MAJOR) ขายหุ้น”ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” (TTM) จำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้กับ TICKETMASTER EUROPE HOLDCO LTD. ในราคาหุ้นละ 614.70 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 122.94 ล้านบาท

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (TTM) เพื่อการขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำนวน 200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับ TICKETMASTER EUROPE HOLDCO LTD. ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาหุ้นละ 614.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 122.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ TTM กับ TICKETMASTER EUROPE HOLDCO LTD. เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ มีมุมมองในการขายหุ้น TTM ครั้งนี้ ไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของ MAJOR แต่อย่างใด และยังช่วยทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ MAJOR ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโอมิคอนที่ยังส่งผลให้ผลประกอบการปีนี้ฟื้นตัวไม่มาก

สำหรับผลประกอบการของ TTM ในช่วงปี 2563-2564 มีผลการดำเนินงานขาดทุนปีละ 35 บาท และช่วงก่อน COVID ในปี 2561-2562 มีผลการดำเนินเป็นกำไรสุทธิกว่า 70 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้น TTM อยู่ 20% ซึ่งจะทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนลดลงในงบกำไรขาดทุน เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” คาดผลประกอบการปีนี้เริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นกำไรได้จากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายลงและหนัง Hollywood หลายเรื่องที่เตรียมเข้าฉาย