SNNP รับทุนโครงการวิจัย นวัตกรรมอาหาร จาก NIA

SNNP รับทุนจาก NIA โครงการวิจัยธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

กิตติยา ชัยสถาพร (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการวิจัยและพัฒนา “ซูริมิไลค์ :โปรตีนจากถั่วเขียว ทดแทนซูริมิ” ระยะเวลา 1 ปี จากคณะอนุกรรมการพิจารณา และกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

โครงการดังกล่าว อยู่ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ซึ่งธุรกิจนวัตกรรมด้านโปรตีนทางเลือก เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิต โดยนำโปรตีนจากถั่วเขียวมาทดแทนซูริมิ ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างเส้นใยโปรตีนและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณสมบัติทางกายภาพเคมีเนื้อสัมผัส และโครงสร้างเส้นใยคล้ายซูริมิจากเนื้อปลา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้