SELIC เพิ่มทุนให้ “วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ” 89.286 ล้านหุ้น ราคา 2.80 บ./หุ้น

HoonSmart.com>>บอร์ด”ซีลิค คอร์พ”(SELIC)มีมติเพิ่มทุน 89,286,000 หุ้น คิดเป็น 15.10% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน จัดสรรให้กับนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ในราคา 2.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 18-19 ส.ค. 2565

บริษัท ซีลิค คอร์พ (SELIC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีมติเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น คิดเป็น 15.10% ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) คือ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจราคาจองซื้อ 2.80 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 18-19 ส.ค. 2565

พร้อมกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 ส.ค. 2565 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 11 ก.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 08 ก.ค. 2565