ตลท.เฮียริ่งปรับเกณฑ์ขายชอร์ตของ Market Maker-เกณฑ์บัญชีเงินสดผู้ลงทุนสถาบัน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตของผู้ดูแลสภาพคล่อง และหลักเกณฑ์บัญชีเงินสดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนสถาบัน” ถึง 6 ก.ค. 65”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทบทวนและพัฒนากฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ Regulatory Revision เพื่อสนับสนุนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน รวมถึงเพิ่มความสะดวกและลดภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติ (Ease of Doing Business)

ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ 2 เรื่อง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

1. การสนับสนุนการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) สำหรับหน่วยลงทุนอีทีเอฟ (ETF) และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ซึ่งรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR หรือ DRx) โดยเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายชอร์ตเพื่อให้การทำหน้าที่ของ Market Maker มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการยกเว้นเกณฑ์ราคาขายชอร์ต (Tick Rule) ให้แก่ Market Maker ของ DR, DRx และ ETF ซึ่งจะทำให้ Market Maker สามารถเสนอซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง หรือประมาณการมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (iNAV) อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนให้สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นได้ในราคาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงหรือยกเลิกการรายงานข้อมูลการขายชอร์ตสำหรับ Market Maker เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2. การทบทวนนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” สำหรับหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (บัญชีเงินสด) ซึ่งอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะยกเว้นการวางหลักประกันตามเกณฑ์บัญชีเงินสดให้แก่บุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการซื้อขายและชำระราคาต่ำ ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอปรับปรุงนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” ให้หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ในการนี้ ตลท.จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่อง และนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” สำหรับหลักเกณฑ์บัญชีเงินสด” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/qyWnTPdqP9niHfQ66 จนถึง 6 ก.ค.2565