“ไทยแอร์เอเชีย” ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. ขาย 27-29 มิ.ย.นี้ ชูดอกเบี้ย 6.80%

HoonSmart.com>> “เอเชีย เอวิเอชั่น” เผย “ไทยแอร์เอเชีย” บริษัทย่อย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 27-29 มิ.ย.65 จ่ายดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) แจ้งว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มูลค่าหุ้นกู้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 27–29 มิ.ย.2565

สำหรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อยู่ที่ 6.80% ต่อปี หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชียได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 22 มิ.ย.2565