บลจ.อเบอร์ดีน ขาย AEONTS 0.0431% เหลือถือ 4.9952%

“บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด” แบ่งขายหุ้น AEONTS ออกกว่า 0.0431% เหลือถือ 4.9952%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) หรือ AEONTS เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2561 จำนวน 0.0431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 4.9952% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ