“เอเพ็กซ์ฯ” นัดจ่ายดอกเบี้ยค้างชำระ หุ้นกู้ APEX202A 15 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์” แจ้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ APEX202A ค้างจ่าย 15.73 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 มิ.ย.65 มั่นใจเงินต้นครบกำหนด 26 ก.ย.65 ไถ่ถอนได้ตามกำหนด

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) ชี้แจงว่า ตามที่หุ้นกู้ APEX202A ซึ่งครกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 30 พ.ค.2565 นั้น บริษัทฯ ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระเงิน ตามที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะจัดชำระดอกเบี้ยทั้งหมดจำนวน 15.73 ล้านบาท ให้ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2565 และในส่วนของเงินต้นที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 26 ก.ย.2565 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะชำระได้เรียบร้อยตามกำหนดดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ APEX202A วันที่ 31 ส.ค.2560 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอน 26 ก.ย.2565 มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 765 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 8.25% ต่อปี

สาเหตุของการผิดนัดชำระ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายในประเทศได้ระงับการปล่อยสินเชื่อ นับแต่เริ่มการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (เม.ย.2563-พ.ค.2565) ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขอ Refinance หนี้หุ้นกู้ได้ตามแผนดำเนินงานและงานก่อสร้างของโครงการต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินการสร้างต่อให้แล้วเสร็จ อีกทั้งการเพิ่มทุนบริษัทฯและการหาผู้ร่วมทุนยังไม่เป็นผลสำเร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

อย่างไรก็ตามการผิดนัดชำระเงินดังกล่าวยังไม่มีผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เรียกชำระได้ทันที (Call Default) เนื่องจากต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ นอกจากนี้ผลการผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ มีมูลหนี้ดอกเบี้ยรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท จึงไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระเงิน (Cross Default) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธและหน้าของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้