DMT ปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Orientation)

คณะผู้บริหารระดับสูงของ DMT นำโดยคุณธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำทีมจัดปฐมนิเทศให้กับคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ DMT ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงจัดให้มีการบรรยายสรุปข้อมูลในด้านต่างๆของบริษัทฯ อาทิเช่น แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน แผนการทำธุรกิจสู่ความยั่งยืน รวมทั้งข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง