BROOK ส่งบ.ย่อยทุ่มลงทุน 340 ลบ. Binance Labs Investment Fund

HoonSmart.com>>”บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป” ส่งบริษัทย่อย “บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เข้าลงทุนใน Binance Labs Investment Fund เป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 340 ล้านบาท ตามแผนงานส่วนหนึ่งในปี 65 ในการเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล  ก่อนหน้านี้   กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ส่งบริษัทย่อยลงทุนในกองทุน Binance Labs 340 ล้านบาท 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) แจ้งว่า ตามแผนงาน (roadmap) ส่วนหนึ่งในปี 2565 สําหรับการเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในนวัตกรรมทางสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯจึงแจ้งให้ทราบว่า บริษัท บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงทุนรวมเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน Binance Labs Investment Fund (กองทุน) ซึ่งมีเงินระดมทุนทั้งหมดจำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจัดตั้งโดย Binance Labs ซึ่งเป็นธุรกิจ venture capital และ incubation arm ของ Binance และกองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการลงทุนระดับโลก อาทิ DST Global Partners และ Breyer Capital

นอกจากนี้ กองทุน private equity ธุรกิจครอบครัวและบริษัทขนาดใหญ่ก็ได้เข้าร่วมลงทุนในกองทุนดังกล่าวในฐานะหุ้นส่วนจำกัดเช่นกัน กองทุนนี้จะลงทุนในโครงการที่อยู่ในช่วงก่อตั้ง (incubation) ระยะเริ่มต้น (early-stage) และระยะปลาย (late-stage) ซึ่งสามารถทำให้เกิดการใช้งานจริง (use cases) ของคริปโทเคอร์เรนซี และผลักดันให้เกิดการใช้ Web3 และเทคโนโลยี blockchain

บริษัทเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีในการค้นพบโครงการระดับโลกที่อยู่ในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset ecosystem) และบริษัทจะยังคงมองหาโอกาสในการสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน การก่อให้เกิดการนําสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ไม่ว่าจะเป็น DeFi NFTs gaming Metaverse social และนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ก่อนหน้านี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF )แจ้งว่า บริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในกองทุน Binance Labs  10 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 340 ล้านบาท เช่นเดียวกัน