“โอสถสภา” ตั้งช่วงราคาไอพีโอ 22-25 บาท

‘โอสถสภา’ เตรียมเสนอขาย 603.75 ล้านหุ้นในเดือน ต.ค. ทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ตั้งช่วงราคาไอพีโอ 22-25 บาท วัตถุประสงค์ระดมทุน 13,282.5 – 15,093.75 ล้านบาท ขยายธุรกิจและชำระคืนเงินกู้

บริษัท โอสถสภา (OSP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) หุ้นละ 22-25 บาทจากการสำรวจความต้องการจองซื้อนักลงทุนสถาบัน อยู่ที่ พี/อี 25.97 -29.51 เท่า ขณะที่พี/อีเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ที่ 31.21 เท่า โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเตรียมเสนอขายจำนวนไม่เกิน 603.75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท แบ่งขายนักลงทุนในประเทศ รวม 392.25 ล้านบาท แบ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน 208.37 ล้านหุ้น ประชาชนทั่วไป จำนวน 146 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 18.34 ล้านหุ้น บุคคลทีมีความสัมพันธ์ของบริษัท (กรรมการและผู้บริหาร) จำนวน 3 ล้านหุ้น พนักงาน 16.53 ล้านหุ้น ส่วนนักลงทุนต่างประเทศเสนอขายรวม 211.50 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อในวันที่ 1-4 ต.ค.2561 และนักลงทุนสถาบันจองซื้อในวันที่ 8-10 ต.ค. 2561

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 13,282.5 – 15,093.75 ล้านบาทนำไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้า และการดำเนินธุรกิจภายในของบริษัทฯ รวม 5,394 ล้านบาท แบ่งเป็น การก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ในเมียนมา 2,424 ล้านบาท สร้างเตาหลอมแก้วใหม่ที่โรงงานผลิตขวดแก้วของบริษัทฯ 1,800 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลประเภทแป้งแห่งใหม่ 167.3 ล้านบาท และ โครงการอื่น ๆ รวมถึง การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ รายจ่ายฝ่ายทุนในกระบวนการผลิตขวดแก้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และโรงงานต้นแบบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดสอบคุณภาพ 1,002.7 ล้านบาท ส่วนอีก 5,408.4 -5,700 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และที่เหลือประมาณ ประมาณ 1,198.2 ล้านบาทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 ก.ย. 2561 ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมนำเสนอข้อมูลบริษัทให้นักลงทุนรายย่อย ที่ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ชั้น 2 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.