AEONTS ยกเลิกออกวอร์แรนต์ 6.25 แสนหน่วย แจกกรรมการ-พนง.

HoonSmart.com>> บอรด์ “อิออน ธนสินทรัพย์” กลับลำ ล้มแผนออกวอร์แรนต์โครงการ ESOP จำนวน 6.25 แสนหน่วย แจกกรรมการและพนักงาน เล็งพิจารณาทางเลือกอื่น

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (AEONTS) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2565 อนุมัติให้ยกเลิกวาระการออกโครงการ ESOP และวาระที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาโครงการทางเลือกอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกโครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงาน จำนวน 625,000 จำนวน โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 625,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ