“ชวินดา” นายกสมาคมบลจ. เปิดพันธกิจ 6 ด้าน ผลักดันกบช.-พัฒนากองทุนรวมใหม่ๆ

HoonSmart.com>> “ชวินดา หาญรัตนกูล” นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนคนใหม่ เปิดพันธกิจ 6 ด้าน เดินหน้าผลักดันกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ขยายฐานผู้ออมในกองทุนสำรองเลี้ยงให้เติบโตมากขึ้น หวังผู้ออมมีเงินใช้ยามเกษียณ มุ่งเพิ่มผลิตภัณฑ์การออม การลงทุนครบวงจรส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทุกระดับและทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับบทบาทผู้ลงทุน หวังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกองทุนรวมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า บทบาทหน้าที่นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นบทบาทที่ความท้าทาย เนื่องจากปัจจุบันระดับการออมของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำและกระจุกตัวในวงจำกัด รวมถึงการออมเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสัดส่วนเพียง 8% ของ GDP และจำนวนผู้ออมเพียง 3 ล้านคน

ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่จำกัด และไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มีเงินลงทุนในระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ Sophisticated มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับนักลงทุน ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนไปจนถึง Digital Assets จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ Fund Manager, Analysts, ไปจนถึง Advisory ให้มีทักษะที่เทียบเคียงได้กับสากล

จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทางสมาคมฯ จึงมุ่งหวังที่จะผลักดันให้กองทุนรวมเป็นช่องทางการออมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทุกระดับและทุกช่วงวัย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์การออมที่ครบถ้วนสำหรับการลงทุน พร้อมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านดิจิทัลและผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน รวมถึงการยกระดับบทบาทของอุตสาหกรรมในฐานะผู้ลงทุนสถาบันให้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ทั้งนี้ ได้วางแผนกลยุทธ์ 6 ด้านเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ประกอบด้วย

1) Financial well-being for Thais : มีเป้าหมายที่จะผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) และขยายฐานผู้ออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เติบโตมากขึ้น

2) Digital investment products & initiative : มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและนำเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์การออม การลงทุนที่ครบถ้วน

3) Sustainable investing : มีเป้าหมายที่จะยกระดับบทบาทการทำหน้าที่ของกองทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันให้มีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

4) Industry competitiveness & sustainability : มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของอุตสาหกรรมในทุกระดับ

5) Big data database and analysis : มีเป้าหมายที่จะประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดให้มีฐานข้อมูล centralized data หรือ shared data เพื่อนำเสนอนโยบายการออมที่เหมาะสมต่อภาครัฐ

และ 6) Industry efficiency : มีเป้าหมายที่จะร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.ในการจัดทำ regulatory guillotine เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรองรับความต้องการของนักลงทุนไทย

“แผนทั้งหมดนี้ จะเน้นการกระจายงานตามแผนพร้อมส่งเสริม engagement และแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสมาคมบุคลากรของอุตสาหกรรมตามกลุ่มความถนัด เพื่อใช้ศักยภาพสูงสุดของบุคลากรของอุตสาหกรรมในการสนับสนุนความสำเร็จตามพันธกิจของสมาคม”นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าว

สำหรับกรณีที่กระทรวงการคลังมีแผนจะเก็บภาษีหุ้นนั้น มองว่าจะกระทบต่อกองทุนหุ้นเช่นกัน แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบริหารกองทุนของแต่ละกองว่ามีการปรับพอร์ตมากน้อยแค่ไหน บางกองทุนอาจมีนโยบายถือลงทุนระยะยาว ปรับพอร์ตน้อย แต่บางกองทุนอาจมีการปรับพอร์ตมากหน่อย ดังนั้นหากกองทุนหุ้นกองใดมีการปรับพอร์ตน้อยก็กระทบน้อย

อ่านข่าว

KTAM แนะจังหวะทยอยสะสม กระจายลงทุนหุ้น 50% ตราสารหนี้-ทอง