MILL เซ็นเอ็มโอยู มจธ. ร่วมพัฒนาบุคลากร-นวัตกรรม

HoonSmart.com>>มิลล์คอนฯ เอ็มโอยู “มจธ.” ร่วมพัฒนาบุคลากร-นวัตกรรม ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0


บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่งบุคลากรร่วมพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ภายใต้โครงการ KMUTTWORKS@EEC หวังส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

วันที่ 24 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา  นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล (MILL )  และนางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคลากรและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด และผศ.ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ร่วมลงนาม ภายใต้โครงการ KMUTTWORKS@EEC

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กล่าวว่า โครงการ KMUTTWORKS @ EEC เป็นโครงการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียน-การสอน หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตด้านต่างๆให้มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

“EEC จะช่วยสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการศึกษาหรือ ให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรในการฝึกอบรม ตามความเหมาะสม ส่วน มจธ.จะสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือสถานที่ในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บริษัทตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของ มจธ.” นายประวิทย์กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า โครงการ KMUTTWORKS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีโปรแกรมพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน จับมือกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้กับกลุ่มคนวัยทำงานและคนทุกช่วงวัย ให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสและความมั่นคงในการทำงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ตรงกับพลวัตทางธุรกิจ ยกระดับบุคลากร-นวัตกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืนและมั่นคง