STARK ผงาดทุ่ม 2 หมื่นล. ซื้อกิจการ LEONI ผลิตสายไฟรถยนต์เบอร์ 1 ของโลก

HoonSmart.com>>STARK ทุ่ม 2 หมื่นล. ซื้อกิจการ LEONI ผลิตสายไฟรถยนต์เบอร์ 1 ของโลก เสริมแกร่ง รองรับรถ EV และ สถานีชาร์จ

ชนินทร์ เย็นสุดใจ

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้น LEONI Kabel GmbH (LEONI Kabel) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี  และซื้อ LEONIsche Holding Inc (LEONIsche) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์  (รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) สัดส่วน 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท ) การทำธุรกรรมเป้าหมาย คาดแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 2565 ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 12 ต.ค. เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว

แหล่งเงินทุน การซื้อกิจการเป้าหมาย ครั้งนี้ มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลักไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ  (ประมาณ 17,297.85 ล้านบาท) , กระแสเงินสดของบริษัท รวมถึงเงินจากการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (STARK-W1)

บริษัทเป้าหมาย  ประกอบธุรกิจโซลูชั่นสายเคเบิลสำหรับยานยนต์ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งสายเคเบิล ทั้งแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใช้งานข้อมูล และเซ็นเซอร์รวมถึงโซลูชั่นการชาร์จแบบ e-mobility สำหรับการใช้งานในยานยนต์ (“ธุรกิจAutomotive Cable”) ธุรกิจ Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทย่อยบางแห่งของ LEONI ซึ่งผู้ขายถือหรือจะถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม ภายใต้กระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ตามธุรกรรมเป้าหมาย ก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์

LEONI Kabel ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ที่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลไฟฟ้าสำหรับโซลูชั่นยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งจัดจำหน่ายภายในประเทศเยอรมนี และหลากหลายประเทศ

ส่วน LEONIsche ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับธุรกิจ AM ของ LEONI ในทวีปอเมริกา

ลักษณะผลิตภัณฑ์
LEONI Kabel ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สายไฟมาตรฐาน และชนิดแรงดันสูง การใช้งานข้อมูล และเซ็นเซอร์และโซลูชั่นการชาร์จแบบ emobility สำหรับการใช้งานในยานยนต์เป็นต้น

LEONIsche ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับธุรกิจ Automotive Cableของ LEONI ในทวีปอเมริกา

กล่มุลูกค้าเป้าหมายของ LEONI Kabel ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก เช่น ผู้ผลิตส่วนประกอบผู้ผลิตเทคโนโลยี และผู้ให้บริการโซลูชั่นการสื่อสารข้อมูลที่จำหน่ายให้ OEM ระดับโลกมากที่สุดรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)

แหล่งเงินทุนที่ใช้และวิธีการชำระสิ่งตอบแทนแหล่งเงินทุนในธุรกรรมครั้งนี้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลักไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (จำนวนประมาณ 17,297.85 ล้านบาท) และส่วนที่เหลืออาจมาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนของบริษัท อาทิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (STARK-W1) และ/หรือ การเพิ่มทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุดและทำให้เกิด  EPS Accretive

 

อ่านข่าว

ทำความรู้จัก LEONI ผู้ผลิตสายไฟฟ้ารถยนต์ No.1 ของโลก